Kỹ thuật

Góc kỹ thuật

2020.09.08
Công nghiệp

NI SystemLink - Phần 3: Tính năng giám sát kiểm tra và quản lý kết quả

        Theo dõi quá trình thực hiện kiểm tra và xem báo cáo bằng chức năng Test Monitor (Giám sát kiểm tra) thông qua Test Monitor API trên LabVIEW hoặc sử dụng Plugin được tích hợp sẵn trong TestStand. TestStand là một phần mềm quản lý kiểm tra giúp người dùng phát triển, sửa lỗi và triển khai hệ thống kiểm tra, và cung cấp khả năng hiển thị đầy đủ về quy trình và kết quả kiểm tra (Link tham khảo: https://www.peritec.vn/product/ni-teststand/).

      • Sử dụng Test Monitor API: sử dụng phương pháp này để thực hiện các yêu cầu khác nhau liên quan đến kết quả kiểm tra và các bước kiểm tra.
      • Plugin tích hợp trong TestStand: sử dụng phương pháp này với SystemLink để gửi báo cáo kiểm tra được thực hiện trên TestStand đến SystemLink Server.

        Sau khi cài đặt công cụ giám sát kiểm tra, người dùng có thể xây dựng bảng điều khiển để có thể giám sát kết quả kiểm tra một cách trực quan.

1. Sử dụng Test Monitor API

1.1 Xây dựng Block Diagram

        Dưới đây là ví dụ đơn giản của một chương trình kết nối với SystemLink Server sử dụng Test Monitor API trong LabVIEW.

Hình 1. Thiết lập thông tin khởi tạo kết nối đến SystemLink trong LabVIEW

1. Open Configuration HTTP: khai báo thông tin để kết nối LabVIEW với SystemLink Server.
2. Initialize Test Result: đặt tên cho chương trình kiểm tra (tương ứng với tên của sequence file trên TestStand), và ghi trạng thái Waiting.
3. Test Result Properties node: khai báo các thông tin cần thiết như serial number, part number, operator…

Hình 2. Xây dựng chương trình kết nối đến SystemLink trong LabVIEW - 1

4. Create Test Status: ghi trạng thái Waiting sau bước khai báo thông tin cần thiết.
5. Initialize Test Step from Result: khai báo Step Name (tên của bước kiểm tra).
6. Generate Named Value: khai báo tên và giá trị đầu vào của bước kiểm tra.
7. Test Step Properties node: khai báo Step Type (loại của bước kiểm tra).
8. Create Test Step: cập nhật trạng thái Running.
9. Add Step Test Measurement: khai báo các thông số cần thiết của bước kiểm tra.
10. Generate Named Value: khai báo tên và giá trị đã được kiểm tra.
11. Test Step Properties node: khai báo Data Model (bắt buộc là “TestStand”), và thời gian hoàn thành bước kiểm tra.

Hình 3. Xây dựng chương trình kết nối đến SystemLink trong LabVIEW - 2

12. Update Test Step: cập nhật trạng thái của test step (Passed/Failed).
13. Update Test Result: cập nhật trạng thái của bài kiểm tra.
14. Close Configuration: ngắt kết nối giữa LabVIEWSystemLink Server.

1.2 Xây dựng Front Panel

Hình 4. Giao diện của chương trình kết nối đến SystemLink trong LabVIEW

1.3 Chạy chương trình LabVIEW

Bước 1: Chạy chương trình LabVIEW được xây dựng dựa trên Test Monitor API.

Bước 2: Kiểm tra kết quả trên SystemLink web.

Hình 5. Kết quả của chương trình LabVIEW kết nối đến SystemLink

Bước 4: Kiểm tra kết quả cụ thể trong bài kiểm tra.
Nhấp đúp vào kết quả kiểm tra. Thông tin cụ thể được hiển thị trong tab Steps.

Hình 6. Kết quả kiểm tra được LabVIEW cập nhật lên SystemLink

Nhấn vào dấu Step Details góc phải của mỗi bước kiểm tra để xem thông số, kết quả của bước kiểm tra đó.

Hình 7. Thông tin cụ thể các bước kiểm tra

2. Sử dụng plugin được tích hợp trong TestStand

Yêu cầu:
- TestStand sử dụng phiên bản từ 2014 trở lên.
- Cài đặt SystemLink Client trên máy tính chạy TestStand.

2.1 Kích hoạt NI SystemLink Test Monitor Client plugin trên TestStand

Bước 1: Trong TestStand, chọn Configure → Result Processing.

Bước 2: Nhấn vào nút Show More Options Insert New để chọn Plugin.

Bước 3: Chọn NI SystemLink Test Monitor Client.

Hình 8. Kích hoạt NI SystemLink Monitor Client

Hình 9. Kết quả của việc kích hoạt NI SystemLink Monitor Client

2.2 Cài đặt định dạng báo cáo

        Sau khi TestStand thực hiện xong kiểm tra, ngoài việc đưa kết quả kiểm tra lên SystemLink Web, TestStand cũng sẽ đính kèm báo cáo kiểm tra để người dùng có thể xem trên web, tải xuống và lưu trữ. Ở đây, chúng ta chọn định dạng HTML cho file báo cáo.

Bước 1: Trong TestStand, chọn Configure → Result Processing.

Bước 2: Mục Report, chọn Options.

Hình 10. Mở giao diện thiết lập Report Option

Bước 3: Trong phần Report Format, chọn HTML Document. Sau đó nhấn OK.

Hình 11. Giao diện thiết lập Report Option

2.3 Chạy sequence file trên TestStand

Bước 1: Chạy Sequence file trên TestStand.

Hình 12. Giao diện TestStand

Bước 2: Xem kết quả trên TestStand.

Hình 13. Kết quả của bước khởi chạy Sequence File

Bước 3: Xem và đối chiếu kết quả kiểm tra tổng quan trên SystemLink.

Hình 14. Kết quả của bước khởi chạy Sequence File được cập nhật lên SystemLink

Bước 4: Kiểm tra kết quả cụ thể. 

Nhấp đúp vào kết quả test. Thông tin cụ thể được hiển thị trong tab Steps.

Hình 15. Thông tin chi tiết của báo cáo từ TestStand

Về phần báo cáo dưới định dạng HTML, người dùng có thể xem trước (Preview), tải (Download) và lưu trữ trong tab Attachments.

Hình 16. File báo cáo ở định dạng HTML

 

Các thông tin liên quan