Kỹ thuật

Góc kỹ thuật

2020.05.27
LabVIEW

Sử dụng LabVIEW 2020 Community Edition để lập trình ứng dụng nhúng trên Raspberry Pi

Hướng dẫn sử dụng LabVIEW 2020 Community Edition để thiết lập, cài đặt, lập trình và triển khai một ứng dụng đơn giản trên trên Raspberry Pi.

 

Các thông tin liên quan