Kỹ thuật

Góc kỹ thuật

2020.03.16
NI

Sách trắng: Hướng dẫn đo cảm biến chính xác dành cho kỹ sư

Cảm biến chuyển đổi một hiện tượng vật lý thành tín hiệu điện có thể đo được. Nhưng một số cảm biến không tự nhiên đáp ứng với sự thay đổi hiện tượng vật lý và đòi hỏi phải điều phối tín hiệu. Trước khi đầu ra của cảm biến có thể được số hóa, tín hiệu có thể cần thêm các thành phần và mạch điện để tạo ra tín hiệu có thể tận dụng tối đa khả năng của phần cứng đo lường và giảm ảnh hưởng của nhiễu xuất phát từ giao thoa bên ngoài. Tài liệu này bao gồm các nguyên tắc thực hành tốt nhất về cách kết nối cảm biến với thiết bị đo kiểm, cách thực hiện điều phối đúng tín hiệu và cách giảm các nguồn lỗi có thể có trong hệ thống của bạn.

MỤC LỤC
Tổng quan......................................................................................................................... 1
Cặp nhiệt điện, cảm biến đo nhiệt độ (RTD) và điện trở nhiệt ....................................... 2
Cảm biến biến dạng và cảm biến dựa trên mạch cầu .................................................... 8
Cảm biến gia tốc và micrô................................................................................................ 16
Bảng dữ liệu điện tử của cảm biến (TEDS)....................................................................... 27
Chọn hệ thống đo cảm biến ............................................................................................. 30

ĐỌC TOÀN BỘ SÁCH TRẮNG TẠI ĐÂY

Các thông tin liên quan