Khởi chạy LabVIEW

Logo LabVIEW

Bây giờ chúng ta hãy sử dụng LabVIEW.
Chương này mô tả các hoạt động cơ bản của LabVIEW và các thuật ngữ được sử dụng trong LabVIEW.
Phương thức hoạt động của LabVIEW giống như phương thức hoạt động của Windows, vì vậy bạn có thể vận hành nó một cách trực quan.

Bạn không cần phải nhớ tất cả những điều tôi sắp giải thích cùng một lúc. Thay vào đó, nếu bạn đọc đi đọc lại nội dung bài viết này trong khi thực hiện thao tác, bạn sẽ tự nhiên ghi nhớ nó.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết này