Các hàm VISA

Logo LabVIEW

Chương 6-12 sẽ mô tả các hàm LabVIEW VISA. Các hàm VISA là các VI chức năng có thể được lập trình trong LabVIEW để giúp điều khiển và giao tiếp với các thiết bị Ethernet/LXI, GPIB, Serial, USB, PXI và VXI.

Ưu điểm của NI DAQ - Peritec Sales
NI VISA
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*