Kiểu dữ liệu Waveform

Logo LabVIEW

Mô tả các đối tượng đồ thị trong LabVIEW.

LabVIEW cung cấp các đồ thị khác nhau như biểu đồ dạng sóng, đồ thị dạng sóng, đồ thị XY, biểu đồ cường độ, đồ thị cường độ và đồ thị 3D. Mỗi biểu đồ sẽ được hiển thị khác nhau tùy thuộc vào định dạng của dữ liệu đầu vào.Nếu bạn muốn hiển thị cho mục đích như hiển thị đa kênh, bạn cần hiểu phương pháp.

Bài viết này sẽ giải thích các biểu đồ dạng sóng điển hình, đồ thị dạng sóng và đồ thị XY.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết này