Hàm chuyển đổi chuỗi

Logo LabVIEW

Chương 5-6 mô tả chức năng chuyển đổi chuỗi LabVIEW. Hàm chuyển đổi chuỗi chuyển đổi kiểu dữ liệu của một chuỗi. Chuyển đổi chuỗi thành số, số thành chuỗi, đường dẫn thành chuỗi và chuỗi thành đường dẫn.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết này