Shift Register

Logo LabVIEW

Giới thiệu Shift Register trong LabVIEW. Các Shift Register trong LabVIEW có thể ghi dữ liệu trong một vòng lặp và chuyển dữ liệu cho lần lặp tiếp theo.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*