Cấu trúc Event

Logo LabVIEW

Cấu trúc Event trong LabVIEW. Cấu trúc Event chạy chương trình được tạo trong phạm vi của cấu trúc khi sự kiện được chỉ định xảy ra.

Cấu trúc Event

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết này