Kiểu dữ liệu Enum/Text Ring/ Menu Ring

Logo LabVIEW

Mô tả kiểu Enum, Text Ring/Menu Ring được chọn từ danh sách mục trong LabVIEW.

Đối với EnumRing, bạn có thể chọn một từ các mục đã đăng ký để xuất và hiển thị dữ liệu. Trong Front Panel của VI, nhấp chuột phải và chọn từ danh mục Ring & Enum.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*