Giới thiệu các kiểu dữ liệu

Logo LabVIEW

Giới thiệu các kiểu dữ liệu (data types) được sử dụng trong chương trình LabVIEW. Màu sắc và hình dạng của dây trong Block Diagram cũng thay đổi tùy thuộc vào kiểu dữ liệu.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*