Lập trình LabVIEW DAQmx

Logo LabVIEW

Chương 6-11 sẽ mô tả lập trình sử dụng các hàm DAQmx từ Functions palette. Chọn chức năng DAQmx để tạo DAQ (thiết bị thu thập dữ liệu) và các chương trình ngõ vào/ngõ ra như điện áp và dòng điện.

Ưu điểm của NI DAQ - Peritec Sales
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*