Kiểu dữ liệu Cluster

Logo LabVIEW

Mô tả Cluster trong LabVIEW. Các Cluster có thể được sử dụng như một tập hợp bằng cách kết hợp các kiểu dữ liệu khác nhau. Các Cluster trong LabVIEW có thể được coi như cấu trúc dữ liệu trong các ngôn ngữ lập trình như C. Cluster cho phép bạn nhóm nhiều phần tử dữ liệu có liên quan thành một, giảm độ phức tạp của hệ thống dây và giảm số lượng terminal.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*