Cấu trúc Case

Logo LabVIEW

Cấu trúc Case trong LabVIEW hoạt động giống như một câu lệnh IF, chọn một chương trình để thực thi dựa trên việc điều kiện là True hay False

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết này