Hàm Boolean

Logo LabVIEW

Chương này mô tả các hàm Boolean trong LabVIEW. Các hàm Boolean thực hiện các phép toán logic như Boolean (True / FALSE) và các phép toán trên các giá trị số sau đó xuất ra kết quả. Nó cũng chuyển đổi số (0,1) thành Boolean (False, True) và Booleans thành số.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết này