Tạo và Lưu VI

Logo LabVIEW

Trong nội dung này, bạn sẽ hiểu những kiến ​​thức cơ bản về lập trình LabVIEW trong khi tạo một chương trình (VI).
Đầu tiên, chúng tôi sẽ giải thích cách tạo và lưu một chương trình mới (VI) trong LabVIEW.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên theo mẫu bên dưới để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết.

Đăng ký tài khoản

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*