Các thao tác cơ bản với VI

Logo LabVIEW

Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu làm quen với LabVIEW. Chương này sẽ giải thích các thao tác cơ bản của màn hình VI của LabVIEW, menu và pallete.

Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký thành viên để tiếp tục theo dõi nội dung bài viết này