Trang chủ / Sản phẩm / Emona TIMS / Bo mở rộng Emona cho NI ELVIS III / Emona FOTEx (NI ELVIS III)

Emona FOTEx (NI ELVIS III)

Emona FOTEx

Emona FOTEx là bo mở rộng dành cho NI ELVIS III được thiết kế bởi Emona TIMS dành để giảng dạy các chủ đề về sợi quang học.

Danh sách các bài thí nghiệm có thể thực hiện trên Emona FOTEx

Phần 1 – Introduction to the TIMS Hardware (Giới thiệu về thiết bị phần cứng TIMS)
1 - An introduction to the NI ELVIS test equipment (Giới thiệu về nền tảng NI ELVIS)
2 - An introduction to the FOTEx electronics modules (Giới thiệu về mô-đun FOTEx)

Phần 2 – Electrical Communications (Truyền thông bằng tín hiệu điện)
1 - PCM encoding (Mã hóa PCM)
2 - PCM decoding (Giải mã PCM)
3 - Sampling and Nyquist in PCM (Lấy mẫu và Nyquist trong PCM)
4 - Time division multiplexing (TDM)
5 - Line coding and bit clock regeneration (Mã hóa dòng và tái tạo tín hiệu đồng hồ)

* Phần 3 – Introduction to Fiber Optics (Giới thiệu về sợi quang học)
1 - An introduction to the FOTEx fiber optics components (Giới thiệu về các thành phần sợi quang học FOTEx)
2 - Guiding light using total internal reflection (Dẫn ánh sáng sử dụng phản xạ nội toàn phần)
3 - Losses in fiber optic networks (Suy hao trong hệ thống mạng cáp quang)
4 - Polarization (Phân cực)
5 - Bending losses in fiber optic systems (Suy hao do uốn cong trong hệ thống mạng cáp quang)
6 - Connectors (Đầu nối)
7 - Couplers (Ghép điện)
8 - Wavelength filters (Bộ lọc bước sóng)

Phần 4 – Fiber Optic Communications (Truyền thông cáp quang)
1 - Analog fiber optic communications (Truyền thông cáp quang tương tự)
2 - PCM-TDM 'T1' implementation (Thực thi mạng 'T1' dừng PCM-TDM)
3 - Fiber optic bi-directional communication (Truyền thông quang hai chiều)
4 - Wavelength division multiplexing (WDM) (Ghép kênh chia bước sóng)

*Các bài thí nghiệm ở phần 3 yêu cầu phải có bộ kit PHYSICS OF FIBERS (tùy chọn)

Tìm hiểu thêm về nền tảng giáo dục NI ELVIS III: https://www.peritec.vn/product/ni-elvis-iii/

Các sản phẩm liên quan