Dòng sản phẩm USB giao tiếp CAN

USB giao tiếp CAN là các biến thể mô-đun và các biến thể plug-in hỗ trợ CAN (HS/LS), CAN FD và LIN.