Giao tiếp CAN

Kết nối dễ dàng với mạng CAN và CAN FD!

Các bảng và mô-đun giao tiếp CAN từ HMS cho phép PC hoặc các ứng dụng nhúng truy cập vào mạng CAN với nhiều tiêu chuẩn giao tiếp khác nhau. Bạn chọn thẻ hoặc mô-đun phù hợp với ứng dụng, yêu cầu hiệu suất hoặc chi phí đơn vị bắt buộc của bạn.

Các lựa chọn giao tiếp CAN

PCIe mini

PCI

PCIe 104

PMC

Ethernet & Bluetooth