Cụm cáp ổn định theo pha của VNA

Cụm cáp ổn định theo pha của VNA - đảm bảo các phép đo chính xác và có thể lặp lại do độ ổn định về pha và biên độ của chúng được đảm bảo với độ uốn đã được kiểm tra trong hơn 100.000 chu kỳ uốn và hơn 5.000 chu kỳ nối tiếp.

Sản phẩmMô tảDải tần sốLoại cổngVSWRCụm cáp kiểm tra VNA kinh tế loại NDC ~ 18 GHzCổng 1: Loại N
Cổng 2: Loại N1.2Cụm cáp kiểm tra VNA kinh tế loại NMD 3.5mmDC ~ 26.5 GHzCổng 1: NMD 3,5 mm
Cổng 2: 3,5 mm


1.25Cụm cáp kiểm tra VNA kinh tế loại NMD 2.4mmDC ~ 50 GHzCổng 1: NMD 2,4mm
Cổng 2: 2,4mm1.35Cụm cáp kiểm tra VNA hiệu suất cao loại NDC ~ 18 GHzCổng 1: Loại N
Cổng 2: Loại N/3,5mm/NMD 3,5mm1.2Cụm cáp kiểm tra VNA hiệu suất cao loại NMD 3.5mmDC ~ Tối đa 26.5 GHzCổng 1: Loại NMD 3,5mm
Cổng 2: Loại N/3,5mm/NMD 3,5mm1.25Cụm cáp kiểm tra hiệu suất cao VNA loại NMD 2.92mmDC ~ 40 GHzCổng 1: NMD 2,92mm
Cổng 2: NMD 2,92mm/NMD 2,4mm/2,92mm/2,4mm1.3Cụm cáp kiểm tra hiệu suất cao VNA loại NMD 2.4mmDC ~ Tối đa 50 GHzCổng 1: NMD 2,4mm
Cổng 2: NMD 2,92mm/NMD 2,4mm/2,92mm/2,4mm1.3Cụm cáp kiểm tra VNA kinh tế loại NMD 1.85mmDC ~ 67 GHzCổng 1: NMD 1,85mm
Cổng 2: NMD 1,85mm/1,85mm1.4Bộ lắp ráp cáp kiểm tra hiệu suất cao của VNA dài 97cmDC ~ Tối đa 50 GHzCổng 1: NMD 3,5mm/NMD 2,4mm
Cổng 2: NMD 3,5mm/NMD 2,4mm/3,5mm/2,4mm1.3