Bộ suy giảm bước có thể lập trình

Bộ suy giảm bước có thể lập trình có thể nhận ra mức suy giảm bước 0-11dB trong dải băng tần rộng từ DC đến 40GHz.

Sản phẩmMô tảDải tần sốPhạm vi suy giảmSWR tối đaBộ suy giảm bước có thể lập trình thủ công S81510FDC ~ 40 GHz

0 t~ 11 dB, bước 1 dB
2.0