Adapter RF đồng trục chính xác

Adapter RF đồng trục chính xác dành cho các ứng dụng đo lường và thử nghiệm cũng như thử nghiệm sản xuất.

Sản phẩmMô tảDải tần sốLoại cổngChu kỳ ghép đôiCáp suy hao thấp, pha và biên độ linh hoạt, ổn địnhDC ~ Tối đa 18 GHz

1.0mm/ 1.85mm/ SMPM/ 2.4mm/
2.92mm/ SSMA/ SMP/ 3.5mm/
SMA/ Type N/ L16/ 7mm/
BMA/ TNCA/ SSMB/ SSMC/
TNC/ SMC/ SC/ MCX/
MMCX/ SMB/ BNC> 2000