Trang chủ / Sản phẩm / Emona TIMS / BiSKIT 101 - Bộ thí nghiệm nhỏ gọn / ETT-101-21

ETT-101-21

Bo mở rộng ETT-101-21 Line-Coding & PLL Experiments bao gồm 3 khối chức năng độc lập để thực hiện các thí nghiệm giải điều chế Line-Code, DPSK và FM PLL.

Các khối chức năng

  • MULTIPLIER
  • VCO
  • LINE-CODE DECODER

Các chủ đề giảng dạy khi sử dụng board mở rộng ETT-101-20 và ETT-101-21 với bo chính ETT-101C

  1. Full IQ branch demodulation of a QPSK signal (Giải điều chế nhánh IQ đầy đủ của tín hiệu QPSK) (ETT-101-20)
  2. Line code decoding and decision making (Giải mã dòng và ra quyết định) (ETT-101-21)
  3. DPSK modulation and demodulation with a noisy channel (Điều chế và giải điều chế DPSK với kênh nhiễu) (ETT-101-21)
  4. FM demodulation using the PLL (Giải điều chế FM bằng PLL) (ETT-101-21)
  5. Signal constellation diagrams (Sơ đồ chòm sao tín hiệu) (ETT-101-20)

Các sản phẩm liên quan