Mô-đun PXI ma trận chuyển mạch mật độ thấp

Mô-đun PXI ma trận chuyển mạch mật độ thấp

Mô-đun PXI ma trận chuyển mạch mật độ thấp tiết kiệm chi phí dành cho các ứng dụng yêu cầu ma trận tương đối nhỏ ở định dạng PXI.

Mô-đun PXI ma trận chuyển mạch mật độ thấp

40-510-021-S

40-511-021-S

40-512-021-S

Mô-đun PXI ma trận 12x4 1 cực Screened

Mô tả: Các ứng dụng điển hình bao gồm định tuyến tín hiệu trong hệ thống ATE và thu thập dữ liệu. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

Mô-đun PXI ma trận 12x4 kép 1 cực Screened

Mô tả: Các ứng dụng điển hình bao gồm định tuyến tín hiệu trong hệ thống ATE và thu thập dữ liệu. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

Mô-đun PXI ma trận 12x8 1 cực Screened

Mô tả: Các ứng dụng điển hình bao gồm định tuyến tín hiệu trong hệ thống ATE và thu thập dữ liệu. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-513-021-S

Mô-đun PXI ma trận 24x4 1 cực Screened

Mô tả: Các ứng dụng điển hình bao gồm định tuyến tín hiệu trong hệ thống ATE và thu thập dữ liệu. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-510-021

Mô-đun PXI ma trận 24x4 1 cực chuyển mạch

Mô tả: Các ứng dụng điển hình bao gồm định tuyến tín hiệu trong hệ thống ATE và thu thập dữ liệu. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-515-002

Mô-đun PXI ma trận 8x4 kép, 2 cực 2A, 60W

Mô tả: Được thiết kế để chuyển mạch tín hiệu điện áp/nguồn trung thế trong các ứng dụng thử nghiệm trong đó rờ-le lưỡi gà không có đủ định mức. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-516-002

Mô-đun PXI ma trận 8x8 kép, 2 cực 2A, 60W

Mô tả: Được thiết kế để chuyển mạch tín hiệu điện áp/nguồn trung thế trong các ứng dụng thử nghiệm trong đó rờ-le lưỡi gà không có đủ định mức. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-517-002

Mô-đun PXI ma trận 16x4 kép, 2 cực 2A, 60W

Mô tả: Được thiết kế để chuyển mạch tín hiệu điện áp/nguồn trung thế trong các ứng dụng thử nghiệm trong đó rờ-le lưỡi gà không có đủ định mức. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-510-022

Mô-đun PXI ma trận 12x4 kép, 2 cực chuyển mạch

Mô tả: Các ứng dụng điển hình bao gồm định tuyến tín hiệu trong hệ thống ATE và thu thập dữ liệu. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-513-021

Mô-đun PXI ma trận 24x4, 1 cực chuyển mạch

Mô tả: Được thiết kế để chuyển mạch tín hiệu điện áp/nguồn trung thế trong các ứng dụng thử nghiệm trong đó rờ-le lưỡi gà không có đủ định mức. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-512-021

Mô-đun PXI ma trận 12x8, 1 cực chuyển mạch

Mô tả: Được thiết kế để chuyển mạch tín hiệu điện áp/nguồn trung thế trong các ứng dụng thử nghiệm trong đó rờ-le lưỡi gà không có đủ định mức. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-514-002

Mô-đun PXI/PXIe ma trận phạm vi dòng điện rộng, 6x4, 2 cực, Vòng lặp thông qua X & Y

Mô tả: Ma trận PXI/PXIe được thiết kế để chuyển mạch dòng điện phạm vi rộng. Bao gồm vòng lặp X & Y để mở rộng ma trận.

40-511-021

Mô-đun PXI ma trận 12x4 kép, 1 cực chuyển mạch

Mô tả: Các ứng dụng điển hình bao gồm định tuyến tín hiệu trong hệ thống ATE và thu thập dữ liệu. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-514-001

Mô-đun PXI/PXIe ma trận phạm vi dòng điện rộng, 6x8, 2 cực, Vòng lặp thông qua Y

Mô tả: Ma trận PXI/PXIe được thiết kế để chuyển mạch dòng điện phạm vi rộng. Bao gồm vòng lặp Y để mở rộng ma trận.

40-545-001

Mô-đun PXI ma trận 10x4, 2A, 1 cực

Mô tả: Ma trận chuyển mạch công suất mật độ cao. Các ứng dụng điển hình bao gồm định tuyến nguồn điện trong các hệ thống ATE chức năng, cụ thể là thiết bị điện tử ô tô, chẳng hạn như thử nghiệm Bộ phận quản lý động cơ.

40-513-022

Mô-đun PXI ma trận 24x4, 2 cực chuyển mạch

Mô tả: Các ứng dụng điển hình bao gồm định tuyến tín hiệu trong hệ thống ATE và thu thập dữ liệu. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-512-022

Mô-đun PXI ma trận 12x8, 2 cực chuyển mạch

Mô tả: Các ứng dụng điển hình bao gồm định tuyến tín hiệu trong hệ thống ATE và thu thập dữ liệu. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-511-022

Mô-đun PXI ma trận 12x4 kép, 2 cực chuyển mạch

Mô tả: Các ứng dụng điển hình bao gồm định tuyến tín hiệu trong hệ thống ATE và thu thập dữ liệu. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-548-001

Mô-đun PXI ma trận công suất 20x4, 1 cực, 2A

Mô tả: Ma trận chuyển mạch công suất mật độ cao. Các ứng dụng điển hình bao gồm định tuyến nguồn điện trong các hệ thống ATE chức năng, cụ thể là thiết bị điện tử ô tô, chẳng hạn như thử nghiệm Bộ phận quản lý động cơ.

40-547-001

Mô-đun PXI ma trận công suất 10x8, 1 cực, 2A

Mô tả: Ma trận chuyển mạch công suất mật độ cao. Các ứng dụng điển hình bao gồm định tuyến nguồn điện trong các hệ thống ATE chức năng, cụ thể là thiết bị điện tử ô tô, chẳng hạn như thử nghiệm Bộ phận quản lý động cơ.

40-546-001

Mô-đun PXI ma trận 10x4 kép, 1 cực, 2A

Mô tả: Ma trận chuyển mạch công suất mật độ cao. Các ứng dụng điển hình bao gồm định tuyến nguồn điện trong các hệ thống ATE chức năng, cụ thể là thiết bị điện tử ô tô, chẳng hạn như thử nghiệm Bộ phận quản lý động cơ.