Mô-đun PXI chuyển mạch đa năng công suất trung bình

Mô-đun PXI chuyển mạch đa năng công suất trung bình

Mô-đun chuyển mạch đa năng công suất trung bình của Pickering cung cấp định mức dòng điện cao hơn trong một khe 3U duy nhất.

Mô-đun PXI chuyển mạch đa năng công suất trung bình

40-138-AA-BB-CC-DD (1 CELL)

40-138-AA-BB-CC-DD (2 CELL)

40-138-AA-BB-CC-DD (3 CELL)

Mô-đun rờ-le cấu hình hỗn hợp - 1 cell

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST

Mô-đun rờ-le cấu hình hỗn hợp - 2 cell

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST

Mô-đun rờ-le cấu hình hỗn hợp - 3 cell

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST

40-138-AA-BB-CC-DD (4 CELL)

Mô-đun rờ-le cấu hình hỗn hợp - 4 cell

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST

40-138-AA-BB-CC-DD (5 CELL)

Mô-đun rờ-le cấu hình hỗn hợp - 5 cell

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST

40-138-AA-BB-CC-DD (6 CELL)

Mô-đun rờ-le cấu hình hỗn hợp - 6 cell

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST

40-138-AA-BB-CC-DD (7 CELL)

Mô-đun rờ-le cấu hình hỗn hợp - 7 cell

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST

40-138-AA-BB-CC-DD (8 CELL)

Mô-đun rờ-le cấu hình hỗn hợp - 8 cell

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST

40-138-AA-BB-CC-DD (9 CELL)

Mô-đun rờ-le cấu hình hỗn hợp - 9 cell

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST

40-138-AA-BB-CC-DD (10 CELL)

Mô-đun rờ-le cấu hình hỗn hợp - 10 cell

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST

40-138-AA-BB-CC-DD (11 CELL)

Mô-đun rờ-le cấu hình hỗn hợp - 11 cell

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST

40-138-AA-BB-CC-DD (12 CELL)

Mô-đun rờ-le cấu hình hỗn hợp - 12 cell

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST

40-138-AA-BB-CC-DD (13 CELL)

Mô-đun rờ-le cấu hình hỗn hợp - 13 cell

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST

40-132-101

Mô-đun rờ-le 2A đa chức năng, 16xSPST

Mô tả: Mô-đun rờ-le cơ điện đa năng, chi phí thấp. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-131-101

Mô-đun rờ-le 2A đa chức năng, 16xSPDT

Mô tả: Mô-đun rờ-le cơ-điện đa năng, chi phí thấp dành cho các ứng dụng chuyển mạch công suất trung bình. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-131-001

Mô-đun rờ-le 2A đa chức năng, 16xSPDT

Mô tả: Card chuyển mạch cơ điện đa năng, chi phí thấp. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-132-202

Mô-đun rờ-le 2A đa chức năng, 19xSPDT

Mô tả: Card chuyển mạch cơ điện đa năng, chi phí thấp. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-136-011

Mô-đun rờ-le lưỡi gà 2A, 16xSPST

Mô tả: Mô-đun rờ-le lưỡi gà công suất. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-139A-202

Mô-đun rờ-le 2A, 26xDPDT

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-130-002

Mô-đun rờ-le công suất, 8xDPDT

Mô tả: Mô-đun rờ-le DPDT thích hợp cho các ứng dụng trong đó mô-đun rờ-le lưỡi gà thông thường yêu cầu khả năng dòng điện/điện áp bổ sung

40-132-102

Mô-đun rờ-le 2A đa chức năng, 16xDPST

Mô tả: Mô-đun rờ-le cơ điện đa năng, chi phí thấp. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-136-012

Mô-đun rờ-le lưỡi gà 2.5A, 12xDPST

Mô tả: Mô-đun rờ-le lưỡi gà công suất. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-139A-102

Mô-đun rờ-le 2A, 40xDPST

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-139A-201

Mô-đun rờ-le 2A, 52xDPST

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-132-201

Mô-đun rờ-le 2A đa chức năng, 32xSPST

Mô tả: Mô-đun rờ-le cơ điện đa năng, chi phí thấp. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-131-201

Mô-đun rờ-le 2A đa chức năng, 26xSPDT

Mô tả: Mô-đun rờ-le cơ điện đa năng, chi phí thấp. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-136-112

Mô-đun rờ-le lưỡi gà 2A, 16xDPST

Mô tả: Mô-đun rờ-le lưỡi gà công suất. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-136-111

Mô-đun rờ-le lưỡi gà 2.5A, 25xSPST

Mô tả: Mô-đun rờ-le lưỡi gà công suất. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-130-102

Mô-đun rờ-le công suất, 13xDPDT

Mô tả: Mô-đun rờ-le DPDT thích hợp cho các ứng dụng trong đó mô-đun rờ-le lưỡi gà thông thường yêu cầu khả năng dòng điện/điện áp bổ sung.

40-136-212

Mô-đun rờ-le lưỡi gà 2A, 19xDPST

Mô tả: Mô-đun rờ-le lưỡi gà công suất. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-137-101

Mô-đun rờ-le công suất mật độ cao, 32xSPST

Mô tả: Mô-đun rờ-le công suất mật độ cao.

40-136-211

Mô-đun rờ-le lưỡi gà 2A, 32xSPST

Mô tả: Mô-đun rờ-le lưỡi gà công suất. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-139A-101

Mô-đun rờ-le 2A, 80xSPST

Mô tả: Rờ-le 2A phù hợp cho các ứng dụng yêu cầu chuyển mạch công suất trung bình với mật độ cao. Được hỗ trợ bởi Công cụ kiểm tra hệ thống chuyển mạch eBIRST.

40-100-001

Mô-đun rờ-le mật độ cao, 83xSPDT

Mô tả: Lên đến 16x SPST, SPDT, DPST hoặc SP4T, xử lý lên tới 2,5A.

40-137-201

Mô-đun rờ-le công suất mật độ 2A, 39xSPST

Mô tả: Mô-đun rờ-le công suất mật độ cao.