Cảm biến gia tốc và nhiệt độ RTD

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

TR102-M12A

TR102-M12A

Cảm biến RTD, đầu nối M12 4 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%

TR104-M12A

Cảm biến RTD, đầu nối M12 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%

TR133-M12A

Cảm biến RTD, đầu nối M12 4 chân dạng Top Exit, 500 mV/g, ±10%

TR134-M12A

Cảm biến RTD, đầu nối M12 4 chân dạng Side Exit, 500 mV/g, ±10%

TR207-M12A

Cảm biến RTD nhiệt độ cao, tối đa 325°F (162°C), đầu nối M12 4 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, ±10%

TR208-M12A

Cảm biến RTD nhiệt độ cao, tối đa 325°F (162°C), đầu nối M12 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, ±10%