Cảm biến gia tốc và nhiệt độ IEPE

  • CTC bảo hành 5 năm về vật liệu và chất lượng làm việc trên các cảm biến tiêu chuẩn. 
  • CTC cũng bảo hành 3 năm về vật liệu và chất lượng làm việc cho tất cả phụ kiện, cáp, đầu nối, sản phẩm tùy chỉnh & sản phẩm được đánh nhãn riêng.

Các sản phẩm

TA202

TA202

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA202-M12A

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, đầu nối 4 chân M12 dạng Top Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA204

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA204-M12A

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, đầu nối 4 chân M12 dạng Side Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA217

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 50 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA218

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 50 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA231

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 10 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA233

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 500 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TC234

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 500 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA253

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, G thấp, chi phí thấp, đầu nối 3 chân dạng Top Exit, 500 mV/g, 10 mV/°C, ±20%

TA254

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, chi phí thấp, đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±15%

TA256

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, G thấp, chi phí thấp, đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 500 mV/g, 10 mV/°C, ±20%

TA284

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, M8 Captive Bolt, đầu nối 3 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA284-M12A

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, M8 Captive Bolt, đầu nối M12 4 chân dạng Side Exit, 100 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA412-M12A

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, đầu nối M12 4 chân dạng Top Exit, 25 mV/g, 10 mV/°C, ±10%

TA414-M12A

Cảm biến đầu ra kép, nhiệt độ và gia tốc, đầu nối M12 4 chân dạng Side Exit, 25 mV/g, 10 mV/°C, ±10%