Các phiên bản California Instruments i-iX 2

Thông số kỹ thuật của ngõ ra