Emona TIMS

Emona TIMS (Telecommunication Instructional Modelling System) là phần cứng giảng dạy trong phòng thí nghiệm vô tuyến, truyền thông kỹ thuật số, SDR (Software Defined Radio), quang học và truyền thông quang, tín hiệu và hệ thống, và các đề tài của sinh viên. Đây là hệ thống thí nghiệm truyền thông linh hoạt kết … Continue reading Emona TIMS