Emona TIMS

Emona TIMS (Telecommunication Instructional Modelling System) là nền tảng giảng về vô tuyến, truyền thông kỹ thuật số, SDR (Software Defined Radio – Vô tuyến định nghĩa bằng phần mềm), quang học và truyền thông quang, tín hiệu và hệ thống, và các đề tài của sinh viên. Đây là hệ thống thí nghiệm truyền … Continue reading Emona TIMS