Giảng dạy Điều khiển và Cơ điện tử

Chuẩn bị cho sinh viên các bài toán đa ngành trong các ứng dụng ô tô, hàng không vũ trụ và Internet of Things với cách tiếp cận dựa trên dự án dành cho các hệ thống điều khiển, cảm biến, bộ điều khiển và cơ điện tử.

Về giảng dạy Cơ điện tử

Lý thuyết điều khiển và chương trình giảng dạy cơ điện tử yêu cầu một phương pháp học tập tích cực để vận dụng lý thuyết sang trực giác kỹ thuật và chuẩn bị cho sinh viên sự hiểu biết về độ phức tạp của các ứng dụng trong nghiên cứu và công nghiệp.
Tìm hiểu cách Đại học Thanh Hoa hợp tác với NI để phát triển phương pháp tiếp cận dựa trên dự án hoàn chỉnh trong suốt chương trình giảng dạy về hệ thống tự động và cơ điện tử.