Các ngành công nghiệp

Phương tiện
Máy móc công nghiệp
Hệ thống không dây (Wireless)
Thiết bị điện tử
Học thuật và nghiên cứu
Bán dẫn
Hàng không vũ trụ, quốc phòng

Vòng đời sản phẩm

Các mảng tập trung