Phương tiện
Máy móc công nghiệp
Hệ thống không dây (Wireless)
Thiết bị điện tử
Học thuật và nghiên cứu
Bán dẫn
Hàng không vũ trụ, quốc phòng