Mô-đun PXI mô phỏng LVDT/RVDT/Resolver

Mô-đun PXI mô phỏng LVDT/RVDT/Resolver

Tăng tính linh hoạt của thử nghiệm và giảm chi phí với các mô-đun mô phỏng LVDT, RVDT và Resolver hiệu suất cao, mật độ cao

Mô-đun PXI mô phỏng LVDT/RVDT/Resolver

PXI hoặc PXIe mô phỏng LVDT/RVDT/Resolver

PXI hoặc PXIe mô phỏng LVDT/RVDT/Resolver, 4 dải

PXI hoặc PXIe mô phỏng LVDT/RVDT/Resolver, 2 dải

Mô-đun PXI/PXIe cung cấp tối đa 4 kênh LVDT/RVDT hoặc Resolver 5/6 dây hoặc 8 kênh mô phỏng LVDT/RVDT 4 dây

Mô-đun PXI/PXIe cung cấp tối đa 4 kênh LVDT/RVDT hoặc Resolver 5/6 dây hoặc 8 kênh mô phỏng LVDT/RVDT 4 dây

Mô-đun PXI/PXIe cung cấp tối đa 2 kênh LVDT/RVDT hoặc Resolver 5/6 dây hoặc 4 kênh mô phỏng LVDT/RVDT 4 dây

PXI hoặc PXIe mô phỏng LVDT/RVDT, 4 dải

Mô-đun PXI/PXIe cung cấp tối đa 4 kênh LVDT/RVDT 5/6 dây hoặc 8 kênh mô phỏng LVDT/RVDT 4 dây

PXI hoặc PXIe mô phỏng LVDT/RVDT, 2 dải

Mô-đun PXI/PXIe cung cấp tối đa 2 kênh LVDT/RVDT 5/6 dây hoặc 8 kênh mô phỏng LVDT/RVDT 4 dây

PXI hoặc PXIe mô phỏng Resolver, 4 dải

Mô-đun PXI/PXIe cung cấp tối đa 4 kênh mô phỏng Resolver 5/6 dây

PXI hoặc PXIe mô phỏng Resolver, 2 dải

Mô-đun PXI/PXIe cung cấp tối đa 2 kênh mô phỏng Resolver 5/6 dây

Các mô-đun PXI tiêu biểu